ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI

ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI

CẤU HÌNH MÔ-ĐUN

Bạn có thể định cấu hình tất cả các tùy chọn của mô-đun Đăng nhập xã hội trong Bảng cấu hình hệ thống.

Từ Quản trị viên Magento, hãy chọn Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login.

I. TỔNG QUÁT

Từ Bảng điều khiển quản trị, đi tới Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login, chọn Phần chung

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để cho phép khách hàng đăng nhập nhanh qua các trang mạng xã hội mà họ đang sử dụng.
 • Trong trường Gửi mật khẩu cho khách hàng : Chọn “Có” để kích hoạt gửi thông báo cho khách hàng để nhắc họ thay đổi mật khẩu khi đăng nhập qua tài khoản xã hội. Họ có thể thay đổi mật khẩu của mình thông qua email của họ được sử dụng để đăng ký tài khoản xã hội đó.
 • Trong Hiển thị các nút đăng nhập mạng xã hội trên trường:
  • Chọn (các) trang hiển thị có các nút đăng nhập xã hội. Show Social Login Buttons on = Trang Đăng nhập của Khách hàng sẽ hiển thị các nút đăng nhập mạng xã hội trên trang đăng nhập.
  • Có thể chọn nhiều tùy chọn
 • Trong trường Đăng nhập sử dụng cửa sổ bật lên : Chọn “Có” để
  • Bật Cửa sổ bật lên và Hiển thị các Nút Đăng nhập Xã hội trong Hộp thoại Đăng nhập, Tạo Tài khoản Mới và Quên Mật khẩu.
  • Bao gồm các nút Đăng nhập mạng xã hội trong trang Cửa sổ bật lên xác thực khách hàng
 • Trong trường Bộ chọn Liên kết Cửa sổ bật lên: Tùy chỉnh bất kỳ nút Đăng nhập và Tạo mặc định nào thành nút mở cửa sổ bật lên bằng cách điền vào tên lớp của các phần tử bao phủ các nút này.
 • Trong trường Yêu cầu email thực: Chọn Có để bật tính năng xác nhận email thực với phương tiện truyền thông xã hội không cung cấp email thực như Yahoo, Github, v.v.
 • Hiệu ứng cửa sổ bật lên: Quản trị viên có thể chọn một trong số các hiệu ứng hiển thị cửa sổ bật lên bên dưới

 • Trong trường Quản lý kiểu : Quản trị viên có thể chọn một trong các màu hiển thị cho cửa sổ bật lên. Quản lý kiểu = Tùy chỉnh có nghĩa là Quản trị viên có thể chọn tùy chỉnh mẫu màu.
 • Trong trường CSS tùy chỉnh : Bạn có thể thêm mã CSS để tùy chỉnh dựa trên sở thích cá nhân của mình.
II. ĐĂNG NHẬP FACEBOOK
2.1. Cách cấu hình Facebook

Đi tới .Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Facebook

./img/content/social-login/8Fa8beY.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Facebook
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Hướng dẫn tạo API Facebook có thể xem tại đây .
2.2. Đăng nhập bằng Facebook

./img/content/social-login/YYTboV0.jpg

Hộp thoại Đăng nhập Facebook sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng Facebook.

III. ĐĂNG NHẬP GOOGLE
3.1. Cách định cấu hình Google

Đi tới .Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Google

./img/content/social-login/4fgqheU.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Google
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Hướng dẫn tạo API Google có thể tìm thấy tại đây .
3.2. Đăng nhập bằng Google

./img/content/social-login/8HH65wn.jpg

Hộp thoại Đăng nhập Google sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng Google

IV. ĐĂNG NHẬP AMAZON
4.1. Cách định cấu hình Amazon

Đi tới .Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Amazon

./img/content/social-login/A8QygO0.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Amazon
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
4.2. Đăng nhập bằng Amazon

./img/content/social-login/OPolbZs.jpg

Hộp thoại Đăng nhập Amazon sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng Amazon.

V. ĐĂNG NHẬP TWITTER
5.1. Cách cấu hình Twitter

Đi tới .Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Twitter

./img/content/social-login/7nJyMQO.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Twitter
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Hướng dẫn tạo API Twitter có thể được tìm thấy tại đây .
5.2. Đăng nhập bằng Twitter

./img/content/social-login/7krIzKe.jpg

Hộp thoại Đăng nhập Twitter sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng Twitter.

VI. LINKEDIN ĐĂNG NHẬP
6.1. Cách định cấu hình LinkedIn

Đi đến Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Linkedln

./img/content/social-login/kkH3KzQ.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng LinkedIn
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn tạo API LinkedIn tại đây .
6.2. Đăng nhập bằng LinkedIn

./img/content/social-login/FLUlpJz.jpg

Hộp thoại Đăng nhập LinkedIn sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng LinkedIn.

VII. ĐĂNG NHẬP YAHOO
7.1. Cách cấu hình Yahoo

Đi tới .Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Yahoo

./img/content/social-login/Tw1ak6i.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Yahoo
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Hướng dẫn tạo Yahoo API có thể tham khảo tại đây .
7.2. Đăng nhập bằng Yahoo

./img/content/social-login/KRZM5v2.jpg

Hộp thoại Đăng nhập Yahoo sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng Yahoo.

VIII. FOURSQUARE ĐĂNG NHẬP
8.1. Cách cấu hình Foursquare

Đi tới .Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Foursquare

./img/content/social-login/QasGjHu.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Foursquare
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Hướng dẫn tạo API Foursquare có thể tìm thấy tại đây .
8.2. Đăng nhập bằng Foursquare

./img/content/social-login/vq67cqO.jpg

Hộp thoại Đăng nhập Foursquare sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng Foursquare.

IX. ĐĂNG NHẬP INSTAGRAM
9.1. Cách định cấu hình Instagram

Đi tới .Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Instagram

./img/content/social-login/CtDYMVw.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Instagram
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn tạo API Instagram tại đây .
8.2. Đăng nhập bằng Instagram

./img/content/social-login/P5HffnF.jpg

Hộp thoại Đăng nhập Instagram sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng Instagram.

X. VKONTAKTE ĐĂNG NHẬP
10.1. Cách cấu hình Vkontakte

Đi tới Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Vkontakte.

./img/content/social-login/xtzV4YM.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Vkontakte
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Hướng dẫn tạo Vkontakte API có thể tìm thấy tại đây .
8.2. Đăng nhập bằng Vkontakte

./img/content/social-login/SWgvRaJ.jpg

Hộp thoại Đăng nhập Vkontakte sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút Đăng nhập bằng Vkontakte.

XI. GITHUB ĐĂNG NHẬP
11.1. Cách định cấu hình Github

Đi tới .Store > Settings > Configuration > Mageplaza Extensions > Social Login > Github

./img/content/social-login/PmA4aTL.jpg

 • Trong trường Bật : Chọn “Có” để hiển thị nút Đăng nhập bằng Github
 • Trong trường Thứ tự sắp xếp : Thứ tự hiển thị các nút đăng nhập xã hội. Thứ tự sẽ được sắp xếp như sau: số, ký hiệu đặc biệt, chữ hoa, chữ thường.
 • Bạn có thể xem hướng dẫn tạo API Github tại đây .
11.2. Đăng nhập bằng Github

./img/content/social-login/BptHpHv.jpg

Có thể bạn quan tâm

 • Báo giá chi tiết kèm Ưu đãi khi lắp cửa kính khung inox

  Cửa kính khung inox là sự kết hợp giữa kính cường lực và khung thép không gỉ bên ngoài. Mẫu cửa kính sở hữu vẻ đẹp bóng bẩy, sang trọng, đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Đây là một trong những lý do chính khiến mẫu cửa kính đang trở thành sản phẩm hot nhất hiện …

 • Xem Ngay Top 3 Cửa Hàng Bán Cửa Kính Cường Lực Bắc Ninh Bền Đẹp

  Cửa kính cường lực được ưa chuộng không chỉ bởi tác dụng cách âm, cách nhiệt tốt, kính cường lực còn có độ thẩm mỹ cao. Nếu bạn đang phân vân không biết tìm mua kính cường lực chất lượng cao ở đâu thì bài viết này sẽ giải đáp cho bạn. Cùng chúng tôi …

 • Kích thước khung cửa nhôm xingfa

  Kích thước quy chuẩn cửa kính cường lực khung nhôm Xingfa

  Cửa kính cường lực khung nhôm Xingfa được xếp vào một trong những loại cửa được sử dụng nhiều nhất. Sự đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng giúp cửa này có thể sử dụng ở mọi vị trí và phù hợp với mọi yêu cầu của người sử dụng. Sự đa dạng có đồng nghĩa …

 • Nên làm cửa đi kính cường lực hay cửa gỗ?

  Chính việc so sánh cửa đi kính cường lực và cửa gỗ chi tiết sẽ giúp cho quý khách hàng khi có nhu cầu cần mua hai dòng cửa này dễ dàng chọn lựa. Vì thị trường có nhiều dòng cửa và mỗi một dòng cửa đều có những đặc điểm riêng. Điều này khiến …

 • Tìm hiểu cấu tạo đặc điểm của cửa kính mở 1 chiều

  Hệ thống cửa kính mở 1 chiều được xem là giải pháp hữu hiệu nhất. Vừa giúp bảo mật vừa giúp cản ánh nắng, giảm nhiệt,… vậy cửa kính mở 1 chiều là loại cửa như thế nào? Nguyên lý hoạt động ra sao? Ngày nay cửa kính được bán với đa dạng mẫu mã. …

 • Cửa kính 4 cánh đo kích thước như nào chuẩn phong thủy?

  Kích thước cửa kính 4 cánh là bao nhiêu? Cách đo theo phong thủy như thế nào? Dưới đây là lời giải đáp chi tiết nhất dành cho bạn. Chi tiết bạn cũng có thể tham khảo tại link sau: https://buiphat.vn/cua-kinh/cua-kinh-cuong-luc-4-canh.html 1. Kích thước cửa kính 4 cánh nguyên khổ Dưới đây là bảng thông …